ایستگاه راه آهن دامغان

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
شرکت مهندسین مشاور گسترش شبکه ایستا
محل پروژه

دامغان، استان سمنان

مساخت: ۲۰۰۰ مترمربع

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا