ساختمان کنترل مرکز فرمان متروی کرج

ساختمان کنترل مرکز فرمان متروی کرج
پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
سابیر
محل پروژه

-

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا